Upadłość konsumencka – ile wynagrodzenia zajmuje syndyk?

Opublikowano

upadłość konsumencka
upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – ile wynagrodzenia zajmuje syndyk?

Opublikowano 19 czerwca 2023

Przez jaki okres czasu syndyk zajmuje wynagrodzenie ?

Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Od tego dnia, syndyk dokonuje zajęcia wynagrodzenia w części, o której mowa w dalszej części artykułu. Natomiast, zajęcie wynagrodzenia przez syndyka trwa do dnia wydania postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W przypadku ustalenia planu spłaty wierzycieli, dłużnik dokonuje spłaty w sposób samodzielny.

Czy syndyk może zająć świadczenie 500+ ?

Syndyk zajmuje dochód upadłego, który stanowi część masy upadłościowej, przekazywaną przez pracodawcę, ZUS lub KRUS. Pozostałe dochody, takie jak alimenty, świadczenie 500+, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, stypendia czy dodatki mieszkaniowe, nie podlegają zajęciu przez syndyka. Syndyk może zająć wynagrodzenie z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, renty lub emerytury, a także dochody z wynajmu nieruchomości.

Jaka jest kwota wolna od zajęcia przez syndyka ?

W przypadku umowy o pracę, kwota wolna od zajęcia przez syndyka wynosi minimalne wynagrodzenie określone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. W 2023 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3490 złotych brutto, tj. 2709 złotych netto (do dnia 30.06.2023 r.) oraz 3600 złotych brutto, tj. 2784 złotych netto od dnia 01.07.2023 r. do końca roku). Jeśli wynagrodzenie upadłego przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia, syndyk może zająć połowę wynagrodzenia, pozostawiając jednocześnie kwotę wolną od zajęcia. Tożsame zasady dotyczą wynagrodzenia z umowy zlecenia i umowy o dzieło, jednak wymagają odrębnej analizy.
Pamiętaj! W przypadku zobowiązań alimentacyjnych, kwota minimalnego wynagrodzenia nie jest wolna od zajęcia i syndyk może zająć nawet 60% dochodu.

W jakiej wysokości syndyk zajmie emeryturę lub rentę ?

Syndyk może zająć emeryturę i rentę maksymalnie w wysokości 25% wartości świadczenia. Jest to jednak obowiązujące jedynie w przypadku zobowiązań niealimentacyjnych. W przypadku alimentów, syndyk może zająć nawet 60% świadczenia emerytalnego lub rentowego, jeżeli jest to konieczne do zaspokojenia tych zobowiązań. Jednocześnie w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Społecznego określono kwotę wolną od egzekucji, która w 2023 roku wynosi 825 złotych.

Osoby na utrzymaniu a kwota wolna od zajęcia przez syndyka

W przypadku, gdy na utrzymaniu upadłego pozostają inne osoby, istnieją dodatkowe kwoty wolne od zajęcia wynagrodzenia. Wówczas weryfikujemy, czy wyższą kwotą będzie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy kwota określona w ustawie Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 63 ust. 1b p.u., w przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości na podstawie ust. 1 odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego i 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z § 1 pkt 1 b) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w 2023 r. 150% kwoty, o której mowa powyżej wynosi 900 złotych.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141),
  2. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535),
  3. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118),
  4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593),
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z upadłością konsumencką to zadzwoń pod numer +48 786 646 756 lub napisz e-mail na adres kontakt@prawnikgdansk.com i umów się na konsultację. Więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej znajdziesz tutaj.
Autor wpisu: Radca prawny Wojciech Zabrocki
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Magister prawa oraz magister międzynarodowych stosunków gospodarczych. 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *