Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Opublikowano

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Opublikowano 17 lutego 2022

W przypadku, gdy obiekt budowlany zostaje wybudowany:

– bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę,
– bez wymaganego zgłoszenia lub
– pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,

Organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy.

Postanowienie o wstrzymaniu budowy zawiera informację o możliwości złożenia wniosku o legalizację budowy lub jej części oraz o konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej w celu uzyskania decyzji o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu budowy inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może złożyć wniosek o legalizację samowoli budowlanej.

Jak dokonać legalizacji samowoli budowlanej?

W przypadku budowy wymagającej decyzji o pozwolenie na budowę , złożenie wniosku o legalizację wiąże się z obowiązkiem przedłożenia organowi nadzoru budowlanego dokumentów legalizacyjnych, do których w szczególności należą:

– zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
– projekt zagospodarowania działku lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany,
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W przypadku stwierdzenia braku nieprawidłowości lub wykonania postanowienia o obowiązku usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej.

Pamiętaj! W sytuacji, gdy twoja budowla nie jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z przepisami techniczno-budowlanymi (które to niezgodności nie są możliwe do usunięcia), nie będzie możliwa jej legalizacja!

Ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej?

W przypadku budowy wymagającej decyzji o pozwolenie na budowę, wysokość opłaty legalizacyjnej oblicza się w zależności od współczynnika kategorii obiektu budowlanego i jego wielkości.

Dla przykładu, budynki mieszkalne jednorodzinne mają współczynnik kategorii obiektu: 2 oraz współczynnik wielkości obiektu: 1.
Stawka opłaty legalizacyjnej wynosi 500 złotych, która w przypadku legalizacji podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. W tym przypadku wysokość opłaty legalizacyjnej wyniesie: 500 x 50 x 2 x 1 = 50.000 złotych

W większości przypadków, gdy budowa wymaga zgłoszenia (wymienionych przykładowo poniżej) wysokość opłaty legalizacyjnej wynosi 5000 złotych.

– budowa wolno stojących: parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
– budowa przydomowych: ganków, oranżerii – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
– wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2 lub powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m- przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki.

Pamiętaj! W przypadku legalizacji samowoli budowlanej po 20 latach od jej zakończenia, organ nadzoru budowlanego na wniosek właściciela lub zarządcy wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne, w której uiszczenie opłaty legalizacyjnej nie jest wymagane.

Kiedy wydawana jest decyzja o robiórce obiektu budowlanego?

Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzje o rozbiórce budowli lub jej części w przypadku :

– niezłożenia wniosku o legalizację w wymaganym terminie,
– wycofania wniosku o legalizację,
– braku przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie,
– braku wniesienia opłaty legalizacyjnej w wyznaczonym terminie,
– kontynuowania budowy pomimo postanowienia o wstrzymaniu bodowy.

Organ nadzoru budowlanego wyznacza uzasadniony technicznie termin przystąpienia do rozbiórki i termin jej zakończenia oraz uporządkowania terenu. Termin rozpoczęcia rozbiórki nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia doręczenia decyzji o nakazie rozbiórki.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z dnia 2021.12.20),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U.2004.198.2043 z dnia 2004.09.10).

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z prawem budowlanym to zadzwoń pod numer +48 786 646 756 lub napisz e-mail na adres kontakt@prawnikgdansk.com i umów się na konsultację.

Więcej informacji na temat zakresu spraw budowlanych prowadzonych przez kancelarię znajdziesz tutaj.

Autor wpisu: Radca prawny Wojciech Zabrocki
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Magister prawa oraz magister międzynarodowych stosunków gospodarczych.