Kiedy pozwolenie na budowę wygasa?

Opublikowano

Kiedy pozwolenie na budowę wygasa?

Opublikowano 4 lutego 2022

Zgodnie z art. 37 ust. 1 p.b. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

W takim przypadku rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu kolejnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Warunkiem stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę jest jednoznaczne ustalenie, upływu czasu między poszczególnymi działaniami podejmowanymi przez inwestora w toku procesu budowlanego.

Powyższe oznacza, że jeżeli będziemy realizować budowę nawet przez okres 8 lat i będziemy w stanie udowodnić, że podczas budowy nie nastąpiła przerwa dłuższa niż 3 lata, wówczas kolejne pozwolenie na budowę nie jest wymagane.

W orzecznictwie trafnie podkreślany jest podkreślany jest pogląd, że w sytuacji, gdy organ uzna że brak jest podstaw do jednoznacznego, bezspornego ustalenia, iż roboty budowlane zostały przerwane na czas dłuższy niż 3 lata, to brak jest tym samym podstaw do stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w trybie art. 37 ust. 1 p.b. Zatem niedopełnienie wskazanego w art. 37 ust. 1 p.b. warunku powinno być stwierdzone ponad wszelką wątpliwość i nie może opierać się na domniemaniu.

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym dokumentem, stanowiącym dowód realizowania prac budowlanych w określonych terminach jest dziennik budowy. Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 2 p.b., dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.

Wybrane orzecznictwo:
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 lipca 2018 r. II SA/Kr 640/18

,,Inwestor, który rozpoczyna albo kontynuuje budowę po upływie terminu określonego w art. 37 ust. 1 p.b., a zatem po utracie mocy obowiązującej pozwolenia na budowę, czyni to w warunkach samowoli budowlanej w rozumieniu art. 48 ust. 1 p.b., niezależnie od tego, czy wydana została decyzja stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenia na budowę.”

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2020 r. II OSK 1386/18

,,Pozwolenie na budowę wygasa z mocy prawa po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wygaśnięcie decyzji następuje z upływem wskazanego terminu, niezależnie od tego czy opóźnienie w rozpoczęciu robót było zawinione przez stronę czy nie. Dopuszczalne jest wydanie przez organ tzw. klauzuli ostateczności decyzji (np. w formie pieczątki z podpisem upoważnionego pracownika) potwierdzającej, że decyzja jest ostateczna albo że jest ostateczna od konkretnego dnia. Jest to jednak czynność materialno-techniczna, która nie ma charakteru przesądzającego o ostateczności decyzji.”

 Podstawa prawna:
  •  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351)

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z prawem budowlanym to zadzwoń pod numer +48 786 646 756 lub napisz e-mail na adres kontakt@prawnikgdansk.com i umów się na konsultację.

Więcej informacji na temat zakresu spraw budowlanych prowadzonych przez kancelarię znajdziesz tutaj.

Autor wpisu: Radca prawny Wojciech Zabrocki
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Magister prawa oraz magister międzynarodowych stosunków gospodarczych.