Odmowa wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela – co dalej?

Opublikowano

Odmowa wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela
 - co dalej?

Opublikowano 4 lutego 2022

Jeżeli ubezpieczyciel odmówił Tobie wypłaty odszkodowania lub zaniżył wartość wyrządzonej przez sprawcę szkody, warto rozważyć możliwość złożenia reklamacji na decyzję ubezpieczyciela.

W jaki sposób złożyć reklamację? 

Reklamacja może zostać złożona osobiście w placówce ubezpieczyciela, pisemnie – przesłana za pomocą operatora pocztowego lub elektronicznie, np. za pomocą e-mail, o ile taki sposób wnoszenia reklamacji został przewidziany przez ubezpieczyciela.

Ile czasu mam na wniesienie reklamacji? 

Co do zasady roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech, jednakże w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Pamiętaj! Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Co powinienem uwzględnić w reklamacji?

Poza podstawowymi informacjami, takimi jak: dane poszkodowanego, numer polisy sprawcy, oznaczenie sprawy zgodnie z oznaczeniem wydanej decyzji przez ubezpieczyciela, należy sporządzić przekonujące uzasadnienie naszego żądania.

W pierwszej kolejności należy wykazać szkodę, która została nam wyrządzona, następnie przytoczyć okoliczności świadczące o tym, że szkoda nastąpiła w wyniku działania sprawcy, z którego to polisy domagamy się odszkodowania lub zadośćuczynienia. Wykazanie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy działaniem sprawcy a wystąpieniem szkody jest szczególnie ważne, a jego brak może skutkować wydaniem decyzji odmownej przez ubezpieczyciela.

Pamiętaj! W celu udowodnienia twierdzeń przytoczonych w uzasadnieniu reklamacji, dołącz wszelką dokumentację uprawdopodobniającą okoliczności zdarzenia objętego zgłoszeniem – prawdopodobieństwo uwzględnienia reklamacji zdecydowanie się zwiększy.

W jakim terminie dostanę odpowiedź na reklamację?

Ubezpieczyciel ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, ubezpieczyciel ma obowiązek:
1) wyjaśnić przyczynę opóźnienia,
2) wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel nie uwzględni reklamacji?

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, poszkodowany ma możliwość:

1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli ubezpieczyciel przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania;
2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli ubezpieczyciel przewiduje taką możliwość;
3) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
4) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy. 

Wybrane orzecznictwo:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013 r. I ACa 216/13

,,Zawiadomienie ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym nie ma charakteru wyłącznie porządkowego, bowiem czynność ta wywołuje doniosłe skutki prawne dla podmiotów stosunku ubezpieczenia. Nie chodzi tylko o skutki związane z przerwaniem biegu przedawnienia (art. 819 § 4 k.c.), czy też rozpoczęciem biegu 30 – dniowego terminu, w którym ubezpieczyciel powinien spełnić świadczenie (art. 817 § 1 k.c.), ale przede wszystkim umożliwienie ubezpieczycielowi podjęcia czynności w celu ustalenia okoliczności zajścia wypadku i rozmiarów szkody (przeprowadzenie postępowania w celu likwidacji szkody), co ma też kluczowe znaczenie dla uzyskania przez ubezpieczającego umówionego świadczenia.”

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740),
2) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2021.854),
3) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U.2022.187).

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z uzyskaniem odszkodowania to zadzwoń pod numer +48 786 646 756 lub napisz e-mail na adres kontakt@prawnikgdansk.com i umów się na konsultację.

Autor wpisu: Radca prawny Wojciech Zabrocki
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Magister prawa oraz magister międzynarodowych stosunków gospodarczych.